Breaking News

Baan Granny Care

Baan Granny Care บ้านดูแลผู้สูงอายุ

Granny care ได้เล็งเห็นปัญหา จึงเกิดความมุ่งมั่น และมี จิตตารมย์ ที่จะดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เน้นความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุ ด้วยความรักและเอาใจใส่ ภายใต้มาตรฐานตามวิชาชีพการพยาบาล อีกทั้งช่วยให้บุตรหลาน รู้สึกเสมือนว่า ได้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยตนเอง และเกิดความพึงพอใจในบริการ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยแบบเฉพาะราย (Nurse Care Manager) ตามหลักวิชาการพยาบาล จากความมุ่งมั่นในการให้บริการการพยาบาลดังกล่าว ย่อมส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่คนที่คุณรักอย่างแน่นอน

บริการของศูนย์

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

การดูแลที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาจากข้อจำกัดด้านร่างกาย เช่น การเกิดปัญหาข้อติด ปัญหาแผลกดทับ ปัญหาการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และจิตสังคม

การดูแลที่เน้นการประเมินสุขภาวะของผู้สูงอายุแต่ละคน ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม

การดูแลที่เน้นการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ด้วยการดูแลที่ให้ความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับสำหรับแต่ละบุคคล (กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมได้)

การดูแลที่ส่งเสริมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ความเชื่อศาสนา เนื่องจากความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการส่งเสริมกิจศรัทธา เช่นการสวดมนต์ การทำสมาธิ การนิมนต์พระ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ทำบุญตามโอกาส เป็นต้น

2

บริการหลัก

เน้นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ มีการออกกำลังกายขั้นฟื้นฐาน และกิจกรรมบำบัด

ใช้วิตามินร่วม ในการดูแล ( อยู่ในดุลพินิจย์ของญาติ )

ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว

ให้การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยพักฟื้น ที่บ้าน

3

Bann Granny Care

สถานที่ตั้ง 31/140 (40) . เอกชัยเลควิลล์ ถ.เอกชัย ซอย เอกชัย 131

แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม.10150

คุณ สุวิทย์ 086-777-7793 คุณ ธนิดา 086-511-3810

4